Here Our Best Work

Our Resent Case Studies

[mc4wp_form id="184"]

Ликвидация на търговско дружество

Ликвидация на търговско дружество Ликвидацията на търговско дружество представлява комплексен процес, който повдига въпроси не само в областта на търговското право, но и по отношение на финансово-счетоводните последици от прекратяване на дружеството. Процесът на ликвидация се урежда от нормите на Търговския закон (ТЗ) и макар и нормативната уредба да е сравнително ясна, възникват житейски ситуации…

Read More

Дигитални активи и дигитално наследство

Дигитални активи и дигитално наследство* Въведение Смъртта е онзи правно значим факт, с настъпването на който имуществото на едно лице преминава в патримониума на неговите наследници. В българското законодателство няма легално определение за понятието наследство. Този неутрален законодателен подход е логичен, доколкото не могат да бъдат изброени изчерпателно всички права, задължения и фактически отношения (Malchev,…

Read More

Договор за наем в условията на обявено извънредно положение

Договор за наем в условията на обявено извънредно положение Договорът за наем е уреден в закона за задълженията и договорите (ЗЗД), който намира приложение както в отношенията между физическите лица, така и при юридическите лица - търговци. По начало, търговският закон (ТЗ) не съдържа специални норми относно сключването на договор за наем между търговци, а…

Read More