Here Our Best Work

Our Resent Case Studies

[mc4wp_form id="184"]

Връчване на призовки и съобщения по електронен път. Критичен анализ.

Връчване на призовки и съобщения по електронен път. Критичен анализ. Проблемът             Развитието на технологиите засяга всички сфери на обществения живот, а пандемична обстановка показа, че процесът на дигитализация е забавен и съдилищата не бяха подготвени за извършване на процесуални действия по електронен път. Това от една страна се дължеше на липсата на законодателна уредба…

Read More

Смарт контракт и предизвикателства пред правото

Смарт контракт и предизвикателства пред правото   С напредъка на технологиите и процесите на дигитализация  се поставят нови предизвикателства пред правото. През 1994 г. Ник Сабо представя теорията си за създаване на „смарт контрактите“ или електронен протокол за пренос на данни, посредством който се изпълняват договори между страните. В основата ù лежи идеята, че в…

Read More

Последици от смъртта на едноличния собственик на капитала

Последици от смъртта на едноличния собственик на капитала Дружеството с ограничена отговорност, чийто капитал е собственост само на едно лице, се нарича еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД). Въпреки че търговското дружество е самостоятелен правен субект, законодателят е предвидил особена хипотеза за прекратяване на ЕООД поради смърт на едноличния собственик на капитала. В този случай…

Read More