Here Our Best Work

Our Resent Case Studies

[mc4wp_form id="184"]

Смарт контракт и предизвикателства пред правото

Смарт контракт и предизвикателства пред правото   С напредъка на технологиите и процесите на дигитализация  се поставят нови предизвикателства пред правото. През 1994 г. Ник Сабо представя теорията си за създаване на „смарт контрактите“ или електронен протокол за пренос на данни, посредством който се изпълняват договори между страните. В основата ù лежи идеята, че в…

Read More

Последици от смъртта на едноличния собственик на капитала

Последици от смъртта на едноличния собственик на капитала Дружеството с ограничена отговорност, чийто капитал е собственост само на едно лице, се нарича еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД). Въпреки че търговското дружество е самостоятелен правен субект, законодателят е предвидил особена хипотеза за прекратяване на ЕООД поради смърт на едноличния собственик на капитала. В този случай…

Read More

Ликвидация на търговско дружество по искане на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител.

Ликвидация на търговско дружество по искане на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител. Обичайно производството по ликвидация започва с решение на компетентния дружествен орган за прекратяване на дейността на търговското дружество. Търговския закон (ТЗ) предвижда особена хипотеза, при която съдът, по искане на прокурора, може да прекрати дружеството и да…

Read More
  • 1
  • 2
  • 6