Here Our Best Work

Our Resent Case Studies

[mc4wp_form id="184"]

Последици от смъртта на едноличния собственик на капитала

Последици от смъртта на едноличния собственик на капитала Дружеството с ограничена отговорност, чийто капитал е собственост само на едно лице, се нарича еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД). Въпреки че търговското дружество е самостоятелен правен субект, законодателят е предвидил особена хипотеза за прекратяване на ЕООД поради смърт на едноличния собственик на капитала. В този случай…

Read More

Ликвидация на търговско дружество по искане на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител.

Ликвидация на търговско дружество по искане на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител. Обичайно производството по ликвидация започва с решение на компетентния дружествен орган за прекратяване на дейността на търговското дружество. Търговския закон (ТЗ) предвижда особена хипотеза, при която съдът, по искане на прокурора, може да прекрати дружеството и да…

Read More

Ликвидация на търговско дружество

Ликвидация на търговско дружество Ликвидацията на търговско дружество представлява комплексен процес, който повдига въпроси не само в областта на търговското право, но и по отношение на финансово-счетоводните последици от прекратяване на дружеството. Процесът на ликвидация се урежда от нормите на Търговския закон (ТЗ) и макар и нормативната уредба да е сравнително ясна, възникват житейски ситуации…

Read More
  • 1
  • 2
  • 6