Here Our Best Work

Our Resent Case Studies

[mc4wp_form id="184"]

Ликвидация на търговско дружество по искане на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител.

Ликвидация на търговско дружество по искане на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител. Обичайно производството по ликвидация започва с решение на компетентния дружествен орган за прекратяване на дейността на търговското дружество. Търговския закон (ТЗ) предвижда особена хипотеза, при която съдът, по искане на прокурора, може да прекрати дружеството и да…

Read More

Ликвидация на търговско дружество

Ликвидация на търговско дружество Ликвидацията на търговско дружество представлява комплексен процес, който повдига въпроси не само в областта на търговското право, но и по отношение на финансово-счетоводните последици от прекратяване на дружеството. Процесът на ликвидация се урежда от нормите на Търговския закон (ТЗ) и макар и нормативната уредба да е сравнително ясна, възникват житейски ситуации…

Read More

Дигитални активи и дигитално наследство

Дигитални активи и дигитално наследство* Въведение Смъртта е онзи правно значим факт, с настъпването на който имуществото на едно лице преминава в патримониума на неговите наследници. В българското законодателство няма легално определение за понятието наследство. Този неутрален законодателен подход е логичен, доколкото не могат да бъдат изброени изчерпателно всички права, задължения и фактически отношения (Malchev,…

Read More
  • 1
  • 2
  • 6